All deleted tweets from politicians

Hassantay (unknown) retweeted @husnfirey :

RT @husnfirey: މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޞިލް އަބްދުالله އަމީން މިނިސްޓަރ ކަމުގައި އިތުރަށް ހުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަކަށް ނުވާތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 101 ވަނަ މާއްދާގެ(ހ)ގެ ދަށުން ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީން މިނިސްޓަރކަމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިން. https://t.co/Nyq3Iefy54